ULUDEM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

HİZMET ALAN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Uludem Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. (“Uludem Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.”, “Veri sorumlusu”), yürüttüğü faaliyetlerde işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusunun kimlik bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres                         : Yenişehir Mah. Bakü Cad. Arma Residence No:109 Pendik/İstanbul

Telefon Numarası     : 0 (216) 309 62 84

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Veri işleme esnasında dayandığımız hukuki sebepler şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Sözleşme kurulması, ödeme yapılması ve faturalandırma işlemleri Adı Soyadı, adresi, TCKN, IBAN numarası, banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri (anonim), ücret, imza m.5/2-a, c, ç, f.

m.6/3

Fiziki yollarla (Otomatik olmayan yollarla)
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza, talep/şikâyet detayı m.5/2-e, m.5/2-f. Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
İletişimin ve randevu sürecinin yürütülmesi Adı soyadı, telefon numarası m. 5/2-c, f. E-posta, telefon, fiziki yollarla (Kısmen otomatik yollarla)

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Muhasebe tarafında hizmet aldığımız kişi aracılığı ve doğrudan ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Bilgisayar program ve yazılımları kapsamında elektronik ortamda işlenen kişisel veriler destek alınması sebebiyle Yazılım altyapı hizmeti alınan kişilere aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Uludem Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. , hizmet verdiği kişilere ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ek mevzuatına uygun bir şekilde işlemektedir.

Uludem Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.’nin hizmet verdiği kişiler, 6698 sayılı Kanun kapsamında veri işlenmesine başlanmadan önce kişisel verilerinin işlenme süreci ile ilgili olarak sözlü bir biçimde aydınlatıldığını, aydınlatma metnine her zaman için Uludem Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Danışma biriminden erişebileceğini, kişisel verilerinin aktarımı konusunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.